Jj szűz fogyás

Prágai Magyar Hirlap, Az ő meghívására mentem le két kitűnő barátom­mal: dr. Dajko- vich Istvánnal Kecskemétre, ahová vagy húsz képviselő és felsőházi tag kisérte le Zsitvayt, aki a parlamentben a város egyik képviselője.

Kecskemét a maga százezer la­kosával két mandátumot ád — titkos vá­lasztással, s minthogy a magyarból az ellen­zékiséget — hála Istennek — kibeszélni nem lehet, a másik mandátum tulajdonosa a füg­getlen kisgazdapárti Sándor István, aki kü­lönben képviselősége előtt a város polgár­mestere volt. A politikai egyensúly jj szűz fogyás tehát nincsen baj. Kecskemét a maga négyzetkilométernyi határával úgy terül el a Duna—Tisza közén, mint va­lamely modern oázis a végeden síkságon. Ha nem tudnók, hogy ezen a helyen már a népvándorlás korában is éltek emberek, azt azt kellene hinnünk, hogy itt néhány év le­forgása alatt egy nagy város fogyás mellékhatások ki a föld­ből; egy város, amely invokana és fogyás vélemények keveréke a nagy empóriumnak és a nagy falunak.

Hiszen igaz, hogy az l Alföld végigszenvedte a törökduíást és pél-1 dául éppen Kecskemét vidéke a török ura­lom idején népfelen pusztasággá változott, de mégis, az ellentét olyan szembetűnő, hogy a felületes szemlélő előtt is nyomban érezhetővé válik a különbség, mondjuk, Kas­sa és Kecskemét között.

Lehet, sőt valószerü, hogy ezt a különbséget még elmélyítette az a különbözőség is, amely az alföldi ember és a hegyvidéki ember természetében rejlik. Az alföldi embert — hogy is mondjuk csak?

jj szűz fogyás

A hegyvidéki embernek ezzel ellentétben minden szem bú­záért, minden kis gyümölcsért, minden talp­alatnyi földért kemény küzdelmet kell jj szűz fogyás a természettel, amely a hegyek között nem olyan kegyes és adakozó, mint a fekete földdel megáldott síkságon. Ezért van, hogy a hegyvidéki emberfajta nyilíeszü, eleven, az akadályoktól meg nem rettenő, hogy lá­tóköre szélesebb és hogy minden kis siker­nek örülni tud.

Ez a temperamentumkülönbség meglátszik és kézzelfogható a városok elrendezésében is. Kecskemét, amely lélekszám tekintetében Magyarország negyedik városa, nem kelti egy nagyváros benyomását. Pedig van jog­akadémiája, sokféle egyéb iskolája, vannak nagy templomai, pénzügyigazgatósága, tör­vényszéke, tanítóképző intézete, igazán gyö­nyörű színháza, mezőgazdasági kamarai székhely, van nagy hefyőrsége, önálló tör­vényhatóság, amelynek élén a kecskeméti főispán áll és fogyni judo — egy szállodája és — ha jó!

Pedig Kecskemét gaz­dag város. De legyünk igazságosak. Nemcsak a régi magyar kormányok hibájából nem tudott igazi várossá fejlődni Kecskemét, hanem ta­lán nagyrészt azért sem, mert régebben a lakosságából is hiányzott a városi érzés. Kecskemétet — a nagyszámban odahelye­zett lateiner osztályon fölül — leginkább parasztság lakja. Nagyszerű emberfajta. Öntudatos, rátarti, büszke és kemény ma­gyar.

Eleinte bizalmatlanok, szófukarak, de ha az ember szeretettel közeledik feléjük, ki­tárják a szivüket és — azt hiszem—, ha el­kértem volna, még a rajtuk lévő subát is nekem adták volna. A puszták fiainak késő utódai ők, akiket olt- hatatlan vággyal vonz az alföldi messzeség, Mindenki nézi az ön alakját Miért nem ügyel ön is jobban erre? Olvassa el, milyen hatásos és emellett ártalmatlan ez a szer!

Baumann A. Egyszer már kö­zöltük Minuth Albert, k. Barát­ja Baiísen K. Minuth ven­déglős ma a követke­zőket közölte velem: Az Önök teája talpra állította ít, minden káros hatás nélkül több mint 50 kilót veszített súlyából. Nem régen felvette A feltaláló képe. Janssen-tea használata jj szűz fogyás nem alapulhat beképzelésen. Számtalan levél hangoztatja ártal­matlanságát és a közérzetre gyakorolt jóhatását. Ezek után még kérdi, hogy valóban jó-e a Dr. Janssen-féle jj szűz fogyás A kísérlet meggyőzi önt, ha azonnal kipróbálja.

Kérjen tehát idejekorán gyógyszerészétől egy próbacso­magot felvilágosító prospektussal, vagy Írjon vá­laszbélyeg csatolásával Kalina f potheke, Prag Jj szűz fogyás.

jj szűz fogyás

Kérjen azonban kizárólag: Dr. Janssen-féle teát, a valódi, ártalmatlan természetes gyártmányt. És csodálatos, milyen intelli­gens fajta, — nem jön zavarba, akármiről kerül a szó. És még egy szomorú eseményről nem szabad megfeledkeznünk, fogyni yerba mate Kecskemét fejlődését erősen hátráltatta.

Jj szűz fogyás város életrevalóságát bizonyítja, hogy ezt a kárt jj szűz fogyás kiheverte. Jellemző tünet, hogy amióta Magyaror­szág kicsiny lett, azóta kezdenek az alföldi városok naggyá lenni. Az államhatalom, de a magyar társadalom szeretete és áldozat- készsége is feléjük fordul.

A Bugaci puszta ménese, csárdája, ka­rakul juhtenyészete, amely a legkitűnőbb asztragán prémet szolgáltatja, szárnyas vad­ban való gazdagsága, messziről magához vonzza az idegent, akit megejt ennek a táj­nak különös szépsége és a magyar paraszt ösztönös lovagiassága és udvariassága. Kecskemét most a legjobb utón van, hogy a magyarországi folyvást fejlődő idegenforga­lomnak egyik nevezetes jj szűz fogyás legyen. De ehez magának a városnak is hozzá kell járulnia azzal, hogy önmagát csinosítja, kedvessé, kellemessé teszi a benne való idő- zést és gondoskodik róla, hogy a külföldi megtalálja benne azt a kényelmet, amit egy százezerlakosu európai várostól el lehet vár­ni.

Ugy mondják, hogy a város mostani pol­gármestere, dr.

Kiss Endre kitűnő ember, akiben megvan az erély és az akarat, hogy Kecskemétet azzá tegye, amire múltjánál és jelenénél fogva elhivatott: a nagy magyar Alföld hatalmas kulturgócpontjává. Hazafelé menet, a lajosmizsei határ­ban, tizenkét esküvői menettel találkoztunk.

Vitték a szép menyasszonyokat az oltár elé. Jókedvűen, dalolva, kedvesen integetve fe­lénk vonultak az Isten házába. És mi csak jj szűz fogyás utánuk és arra gondoltunk, hogy nem kell azt a jj szűz fogyás félteni, amelynek ilyen életerős, szép és jj szűz fogyás hajtásai vannak Szlovenszkószer£e meginduld a fölkészülés a jövő évi E udi ariszf ikus Világkongr esszusra Pozsonyban ioíyi le a magyar elckészitő- bizottság nyugatszlovenszkói tanácskozása Barta] József, a pozsonyi katolikus akció ma­gyar részének vezetője Pozsony.

Both József, szanatóriumi főorvos Pozsony. Noszkay Ödön, gimnáziumi tanár Érsekújvár. Pfeiffer Miklós, székesegyházi kanonok, az euohar. János, esperes-plébános, a. Magyar Katolikus Tanács el­nöke Pozsonypiispöki.

A Herbalife termékek fogyás vásárlás

Fidvéghy Károly jé­zustársasági, P. Mózer Adorján kapucinusrendi mindhárman Po­zsonyból. Pfeiffer kanonok előterjesztései során be­jelentette, hogy rövidesen Szlovenszkón és Kár­pátalján is forgalomba kerülnek a kongresszus magyar szövegű plakátjai.

Jj szűz fogyás plébánia kap rövid történelmi ismertetést az eucharisztikus kongresszusokról és két szentbeszéd- illetőleg előadásvázlatot az eucharisztikus kongresszus tárgyköréből.

Pfeiffer kanonok közlése szerint a budapesti világkongresszuson minden rfyelv­nek és nemzetnek meg lesz a maga külön temp­loma és összejöveteli helyisége. A felvonulá­sok a budapesti központi bizottság határozata értelmében államok szerint az illető állami zászlóval az élen és minden egyes állam cso­portján belül külön-külön nyelvi és jj szűz fogyás csoportok szerint vonulnak.

Nagyon óhajíja a budapesti bizottság, hogy a résztvevők népi viseletben és saját templomi zászlók alatt je­lenjenek meg. A kanonok a budapesti rendezőség óhajának megfelelően kérelmet terjesztett a csehszlovákiai püspöki karhoz az iránt, hogy a kongresszuson áldozás napján, május én számos más országhoz hasonlóan rendelje el a közös szent­áldozást, továbbá eszközölje ki, hogy a kongresz- szusi szózatokat, főleg a pápa által előrelátható­lag mondandó szózatot a csehszlovákiai rádió is közvetítse.

A püspöki kar az előterjesztéseket el­fogadta s a szükséges lépéseket megteszi. Részletesen ismertette Pfeiffer kanonok a kongresszus nemzetközi előkészítő értekezletét. Ezen a központi rendezőség felhívta a figyel­met arra, hogy a külföldiek lehetőleg saját vasúti szerelvé- ' nyeikkel, vagy autóbuszaikkal jöjjenek.

Csak annyi résztvevőt fogad el a budapesti közpon­ti bizottság, ahányat el tud helyezni. Ezért kí­vánatos, hogy a résztvenni akarók minél előbb jelentkezzenek. A csehszlovákiai magyar résztvevők olcsó el­szállásolása érdekében mekkora fogyás szüléskor értekezlet felkérte és megbízta Jj szűz fogyás Lipót plébánost, hogy eb­ben az ügyben érdemlegesen tárgyaljon a buda­pesti központi bizottsággal.

Orvos válaszol

Az értekezlet to­vábbá egy szükebbkörü pénzügyi jj szűz fogyás bi­zottságot jj szűz fogyás, amelynek tagjai Gregorovits Lipót és Hladik Ágoston.

Az értekezlet végül azon álláspontra helyezkedett, hogy a csehszlo­vákiai magyar zarándokoknak — ha a kellő számot elérik, — saját különvonataik legyenek. A csehszlovákiai vasutak a kongresszusi részt­vevőknek 33 százalékos, a magyar állam­vasutak pedig 50 százalékos kedvezményt nyújtanak.

Az ér­tekezlet igy reméli elérni, hogy a kongresz- szusi részvétel olcsóbb, egyszerűbb módja korona költséggel történhessék. Tekintettel arra, hogy a csehszlovákiai magyar előkészítő bizottság munkája püspökkari jóvá­hagyás, illetőleg megbízatás alapján történik: az értekezlet elfogadhatatlannak tartja azt, ha egryes csehszlovákiai magyar csoportok netalán a cseh­szlovákiai magyar előkészítő bizottság megke­rülésével, vagy kikapcsolásával akarnának hí­veiket a kongresszusra vezetni.

PtiSiimaim - tea enyhíti a jj szűz fogyás, oldja a nyálkát s a. Minden gyógyszertárban kaphatói Eredeti csomagolás 16 Ke. Gyermekek számára i. J Lerakat: 3Ir. A fent felsorolt választékból rendkívül előnyösen cseréljük ki régi rádiókészülékét egy uj készülékre.

jj szűz fogyás

Állandó nagy raktár alkalmi vételekben. Különösön kedvező fizetési feltételek. Kérjük látogatását, vidékieket mi látogatunk meg.

Kőhegyi József.

jj szűz fogyás

PozsonyJj szűz fogyás József Galántadr. Pfeiffer Miklós KassaTyukoss Ev. János P. Püspöki és mint meghívott' Kovács Endre Pozsony. Nosz'kay Ödön Érsekújvár. Pfeiffer Miklós kanonok, a bizottság elnöke indítványára az értekezlet elhatározta, hogy dr. Janta sch Pál püspököt, helyi ordináriust levél­ben üdvözli.

Majd a kanonok ismertette a világ- kongresszus előkészítésével kapcsolatban kifejtett eddigi munkát. Mint ismeretes, a csehszlovákiai püspöki kar főmegbizothja, dr.

Lásd még